Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Výchovou k nenásilí

KOMUNITA PRO LIDSKÝ ROZVOJ - SEMINÁŘ VÝCHOVY K NENÁSILÍ

Výchova k nenásilí je jedním z aktuálních projektů, který se právě snažíme rozběhnout. Naším cílem je oslovit co nejvíce lidí a přimět je zamyslet se nad současným stavem naší společnosti, nad násilím, které je dnes zcela běžnou součástí našich životů. Lidé jsou si zpravidla násilí vědomi a ve většině případů s ním nesouhlasí, bohužel však zaujímají pouze tento pasivní přístup a pouhé stěžování si na problémy tuto smutnou situaci nevyřeší. Každá myšlenka zůstane pouze myšlenkou, pokud nebude uskutečněna!

Protože jsme přesvědčeni, že otázky nenásilí, svobody, nediskriminace, solidarity, atd. je třeba otevřeně diskutovat už od nejútlejšího věku rozhodli jsme se zaměřit právě na naší nejmladší generaci. Do budoucna máme v plánu pořádat přednášky a workshopy s tématikou nenásilí na základních a středních školách, učilištích a odborných školách, následně pak školy samotné do projektu zapojit.

Konkrétní podoba SEMINÁŘE NENÁSILÍ, která se týká zatím pouze ZŠ, je inspirována moderními výukovými metodami, tématikou nenásilí obsaženou v obdobných kurzech v zahraničí, naší vlastní humanistickou činností a aktivitami každého z dobrovolníků, kteří se na jeho přípravě podílí.

V současnosti připravujeme jednoroční desetiblokový (1 blok = 4 vyučovací hodiny) volitelný kurz výchovy k nenásilí a lidským právům, který zamýšlíme nabídnout 2. stupni ZŠ (smíšené skupiny žáků 6 - 8. tříd).

Náplň tohoto kurzu je rozdělená do tématických okruhů, forma využívá aktivních přístupů k žákům s jejich co možná nejpraktičtějším zapojením. Každý blok bude propojen s tím následujícím samostatným "domácím úkolem" ve formě zpravidla skupinového projektu, který umožní žákům prakticky využít a osvojit si to, s čím se seznámili v kurzu. Zároveň budou tyto projekty určitými spojovacími články mezi jednotlivými tématy.

Celkově bude kurz ukončen presentačním "symposiem" pro rodiče, učitele a spolužáky, kde děti zábavnou a kreativní formou představí svou celoroční činnost.

Cílem kurzu není vytvořit dětskou skupinu "zachránců světa", ale probudit v dětech jakousi vnitřní citlivost k často opomíjeným problémům současnosti, otevřít je pro jejich další vývoj ve světě, kde ne všichni ví, co ve skutečnosti lidská práva znamenají. Řetězovou reakcí a aktivním přístupem účastníků kurzů nenásilí chceme docílit změny společenských hodnot, rozšíření nenásilného postoje a snad i "probuzení" co největšího počtu mladých lidí z "lhostejného spánku naší dnešní západní konzumní kultury".

Témata kurzu (pracovní verze)

"0." blok:

 • Představovací seminář pro žáky a učitele - nejlépe na konci posledního pololetí, aby měli žáci možnost rozhodnout se, zda je pro ně předmět zajímavý a přínosný (teoretická prezentace následována aktivním workshopem).

1. blok:

 • Úvod, nástin průběhu kurzu, seznámení, motivace, vlastní zkušenost násilí, druhy násilí, aktivní nenásilí, vzory.

2. blok:

 • Hodnoty, role, vlastnosti, přednosti, chování, jednání, solidarita; vše s cílem povzbudit nutnost pozitivního nenásilného přístupu k řešení problémů.

3. blok:

 • Lidská práva a jejich porušování (obecně).
 • Práce s listinou lidských práv a svobod.
 • Organizace a sdružení ve světě a v ČR, kam se mohu obrátit, linky bezpečí.

4. blok:

 • Diskriminace (ženy, dívky, menšiny, staří lidé...), rasismus (čr, globálně).
 • Připravit na exkurzi příští hodinu, stanovit přesné dotazy, aspekty, na které se žáci budou soustředit.

5. blok:

 • Exkurze - prožitková výstava násilí - labyrint.

6. blok:

 • Násilí v rodině, ve škole (šikana, ponižování, znevýhodňování imigrantů, dětí ze sociálně slabších rodin...).
 • Přivést někoho na toto téma (uprchlík, cizinec), nejlépe vrstevník dětí.

7. blok:

 • Násilí ve světě, dětská práce, dětští vojáci, zneužívání dětí; film, fotografie, aktuální statistiky.

8. blok:

 • Konflikt a jak mu předcházet, jak mě obklopuje, jak jsem jeho součástí.

9. blok:

 • Shrnutí kurzu pro nás + příprava závěrečného symposia, návrhy pro zpestření, určení rolí každému žáku, příprava materiálů, pozvánek, programu, aktivní opakování, připomínky, návrhy, hry.

10. blok:

 • Závěrečné symposium (žáci, učitelé, rodiče): shrnutí, navržení další spolupráce (co můžu dělat já?), ukázka všech vypracovaných materiálů, výstava fotografií, které nafotíme během všech seminářů, rozdání osvědčení.
 • Aktivity, kam se zapojí všichni, my jen pozorovatelé, hl. organizátoři = žáci.

Celková metodika

Co nejaktivnější zapojení žáků, učitel jen organizátor a pomocník, hlavní aktivity vykonávají žáci, skup. práce, kreativita, spolupráce žáků různých věkových skupin, hry, divadlo, scénky, prožitkově, film, samostatné / individuální prezentace, kontakt s reálným světem (odborníci přizvaní do školy, průzkum veřejného mínění, vypracování dotazníků pro veřejnost...).

« zpět