Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Ženy musí bojovat

17.10.2009 - Pressenza IPA - Kaja Cudak

Musí bojovat vzhledem k nárůstu náboženského fundamentalismu a nehorázných útoků na menšiny, obzvláště na ženy z menšin. Navzdory ústavním zárukám rovnosti a desetiletím cílených zákroků vlády existují široce rozšířené praktiky diskriminace a sociálního vyloučení žen z komunit Dalit (nedotknutelní).

----
Pressenza, Delhi, 2009-09-26

Jaký je statut žen v Indii?

Postavení žen v Indii vzbuzuje zájem, společně se sociálně-ekonomickými ukazateli znepokojivých tendencí – nevyvážený poměr pohlaví mladistvých, zvyšování chudoby a nezaměstnanosti, smrt hladem spojená s odpíráním práva na život a existence a vzrůstající násilí ve všech oblastech. Tento vývoj se zrychluje společně s globalizací a rostoucí kastovní a náboženskou nesnášenlivostí. Neustále selhávají zákony na kontrolu diskriminace žen.

Obchodování s ženami a dětmi pro komerční sexuální zneužívání a jiné protiprávní účely je nekontrolovatelné. Ženy nejsou adekvátně zastoupeny v rozhodovacích procesech a politických funkcích. Rostoucí vládní podpora účasti privátního sektoru ve vzdělávacím systému vedla k tomu, že se stát postupně stahuje z této oblasti, což má negativní dopad na vzdělání žen a dívek, chudých a sociálně znevýhodněných.

Ženy v neorganizovaném a zemědělském sektoru jsou ožebračovány ekonomickými a pracovními metodami a potřebují spravedlivé mzdy, jakož i ochranu své práce a zdrojů obživy. Dochází k vzestupu náboženského fundamentalismu a nehorázných útoků na menšiny, obzvláště na ženy z menšin. Navzdory ústavním zárukám rovnosti a desetiletím cílených zákroků vlády existují široce rozšířené praktiky diskriminace a sociálního vyloučení žen z komunit Dalit (nedotknutelní). Nedotknutelné ženy jsou v kastovní hierarchii indické společnosti nejvíce vykořisťované na základě třídy, kasty a pohlaví.

Existují dva různé typy postavení žen? Jak v této souvislosti záleží na vzdělání a jak na náboženství?

Ženy netvoří homogenní kategorii, liší se svou třídou, kastou, náboženstvím a úrovní vzdělání. Většina žen v Indii pochází z hinduistických komunit a menšina se hlásí ke křesťanům, muslimům, sikhům, zoroastrovcům, buddhistům atd. Pokud jste ovšem vzdělaná žena, máte šanci na rozvoj a růst. Sociálně a ekonomicky jsou na tom lépe než negramotná děvčata. Jejich schopnost stoupat po ekonomickém žebříčku k určité úrovni jim poskytuje autonomii a svobodu. Vzdělané ženy se mohou ucházet o jakoukoli kvalifikovanou práci a dosáhnout profesionální kariéry.

Co znamená být v Indii vesnickou ženou v každodenním životě?

Ženy na indickém venkově přispívají zhruba 55 až 66 procenty veškeré práce k celkové zemědělské produkci. Jedna pětina všech venkovských domácností v Indii je vedena ženami, něco málo žen má vlastnické právo na půdu, dokonce na půdě s vlastním domem vykonávají většinu práce na farmě, ale nejsou považovány za farmářky. Hlavní problémy, se kterými se dnes potýkají, je nedostatečný přístup k úvěrům a rozhodování. Obzvláště ženy z komunit Dalit a Adivasi jsou snadno zranitelné, což vyplývá z jejich sociálního vyloučení, a stávají se tak oběťmi kastovního násilí. Přístup žen k půdě je zásadní problém. Ženy ve venkovních oblastech jsou přetíženy zemědělskými a domácími pracemi a navíc postrádají přístup k základnímu vybavení ve vesnicích. Venkovanky rovněž čelí problému vysídlování následkem rozvoje projektů, které mají na ženy přímý dopad. Většina chudých venkovských žen trpí nouzí, sociálním vyloučením, bezdomovstvím a hladem.

Jak lze proti této diskriminaci bojovat?

Ženy ve venkovských oblastech musí být organizovány a zmobilizovány. Rovněž by měly být informovány o různých vládních programech a legislativě, která může ochránit jejich práva. Jakmile budou ženy schopné rozvíjet důvěru samy v sebe a pochopí charakter hierarchických společenských vztahů, budou moci bojovat proti diskriminaci.

Jakou úlohu hrají v tomto boji osvícené, vzdělané ženy a jakou muži?

Vzdělané ženy si musí podat ruce s diskriminovanými lidmi a začít pomáhat chudým venkovským sestrám. Muži se musí odpoutat od feudálního a patriarchálního způsobu nazírání na společnost a ženy, ale mnohem více ženám naslouchat a chápat jejich problémy a jejich postavení.

My tak řečeno „dědíme" náš postoj k ženám, náboženství, k životu v našich rodinách. Nakolik se musí indická rodina změnit?

Indická rodina musí trvat na principech rovnosti a nediskriminace a z domova začít zavádět tyto hodnoty do praxe. Se změnou doby se rovněž musí stát pokrokovou a přehodnotit své tradice a předsudky vůči ženám.

Na celém světě budují ženy jen těžce své vlastní sociální a profesní postavení. Proč si myslíte, že je tomu tak?

Dokud ženy nevystoupí a nepozvednou své hlasy, nebudou jejich práva respektována. Proto ženy globálně postupují kupředu a drží pospolu za účelem zlepšování svého společenského i profesního postavení, aby dosáhly rovnosti, rozvoje a míru. K tomu došlo v roce 1995 na Světové konferenci žen v Beijingu, kde podnítily AKČNÍ PLATFORMU (PBA) pro změnu.

Výdělečná činnost žen je nikdy nekončící téma. Téměř všude je ženská práce placena hůře než stejná práce vykonávána muži. Můžeme s tím něco udělat?

Ano, musíme zajistit, aby za stejnou práci byla vyplacena stejná mzda. Ohledně práce existuje vůči ženám obrovská diskriminace. Rozvrstvená struktura společnosti se neviditelně spojila v dělbě práce podle pohlaví, kontrole ženské sexuality a aktivních praktikách diskriminace a znehodnocuje příspěvek žen k ekonomice. Technologické, liberalizační a globalizační tlaky nepříznivě ovlivnily práva pracujících, obzvláště žen, a jejich mimořádně levnou pracovní sílu vůči zaměstnavatelům. Ano, můžeme to vyřešit organizováním pracujících žen, aby se dožadovaly svých práv na rovné mzdy, za druhé by se měl zvýšit počet žen v rozhodovacích a manažerských pozicích, aby se dbalo na uskutečňování politiky rovných mezd. Organizovaní pracovníci v odborovém hnutí by rovněž měli požadovat dodržování norem Mezinárodní organizace práce na ochranu práv žen.

Výdělečná činnost žen je nikdy nekončící téma. Téměř všude je ženská práce placena hůře než stejná práce vykonávána muži. Můžeme s tím něco udělat?

a) Celá společnost mužů a žen v Indii musí být vzdělávána ohledně práv žen a vyzývána
k minimalizaci diskriminace podle pohlaví v každodenních záležitostech.

b) Je třeba zavádět genderově spravedlivé zákony, aby se snižovala diskriminace žen.

c) Oficiální školský systém se musí věnovat genderovým stereotypům a předsudkům a umožňovat progresivní zaměření na genderovou rovnost.

d) Muži by měli být vyzýváni ke sdílení domácích prací s ženami.

Co si myslíte, že by se mělo v Indii změnit tak, aby se aspoň trochu snížila diskriminace žen?

a) Indové musí dodržovat Předmluvu k indické ústavě, která zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, kasty, třídy a náboženství.

b) Indický školský systém musí otevřeně přiznat, že kastovní systém v Indii porušuje lidská práva, a proto jsou indičtí občané povinni dodržovat zásady rovnosti, nediskriminace a sociální spravedlnosti.

c) Ženy z komunity Dalit musí samy bojovat proti diskriminaci a neměly by být zahrnovány do převládajícího kastovního systému. Měly by se rovněž vzdělávat a vyvíjet tlak na vládní úředníky, soudce a zákonodárce, aby zaváděli zákony do praxe za účelem zajišťování spravedlnosti.

Je Indie připravena ukončit existenci kast? Bude Indie kdykoli v budoucnosti ochotna učinit tento krok?

  Existence kast je porušováním lidských práv. Kastovní systém je hierarchický, a proto se s lidmi zachází nerovně, jelikož se narodili v různých kastách. Kasty jsou uměle vytvořeny, aby jedni získali převahu nad druhými, vyšší postavení, lepší příležitosti a přístup ke všem výhodám, a tím zbavili osoby z nižších kast jejich důstojnosti. Proto jim kastovní systém po celá staletí přináší prospěch díky vyššímu postavení. Dalit nebo-li nedotknutelní, kteří jsou po staletí kastovním systémem vykořisťováni, bojovali po celá staletí za ukončení kastovního systému, který musí být odstraněn jako apartheid v Jižní Africe (rasismus). To je velká výzva! „Pryč s kastami” je heslo, které zahájilo v roce 1998 jako kampaň za odstranění kast v Indii.

Tedy na závěr, v Indii a na celém světě existuje velký počet organizací, které jednají v zájmu žen. Nemyslíte, že by se měly sjednotit? Neměly by tím větší vliv na vlády a země?

V jednotě je síla. Ale je těžké zabývat se různými problémy žen v jedné organizaci, a proto je rozmanitost nutná a podstatná. Ve světě jsou však různé organizace, které ukázaly, že jednohlasně vzdorují patriarchátu a mužské dominaci a usilují o domovy, komunity, pracoviště a svět bez násilí. Je to jedno z nejsilnějších celosvětových sociálních hnutí, které má stále větší vliv na vlády svých zemí. Ženy požadují stejný podíl na světové ekonomice i jejich zdrojích a rovněž v politických oblastech. Chtějí svým dětem a budoucí generaci zanechat lepší svět. Chtějí mír, ne válku.

Zdroj:
Pressenza IPA


« zpět