Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Česko nebude mít sebemenší možnost ovlivnit zavlečení své země do války

4.11.2008 - Britské listy

Vojáci proti válce odmítají ratifikaci smlouvy o umístění základny protiraketové obrany USA na území ČR a související bilaterální smlouvy ČR-USA SOFA¨

tisková zpráva

Občanské sdružení Vojáci proti válce dlouhodobě odmítá existenci jakékoliv cizí vojenské základny na území ČR, stejně tak jako časově neomezený pobyt cizích vojenských jednotek se zvláštními výsadami na území ČR. Tím více to platí o radarové základně PRO USA, která v podstatě bude destabilizovat politicko-vojenskou situaci nejen v Evropě, velkou měrou ohrozí již tak nepevnou strategickou rovnováhu a vyprovokuje nové horečné kolo zbrojení s nepředvídatelnými důsledky. Vláda České republiky ve své zaslepenosti, servilnosti vůči mocnému příteli, ale nekompetentnosti v otázkách zajištění bezpečnosti svého, byť malého, ale strategicky důležitého státu se dává na dobrodružnou cestu nebezpečí a obrovských rizik pro vlastní stát a jeho občany.

Vláda České republiky dlouhodobě zcela ignoruje názory a stanoviska svých občanů, vyjadřované v peticích, prohlášeních, stanoviscích, memorandech i jiným způsobem občanskými sdruženími, profesními kluby a organizacemi, ale i demonstracemi občanů, které jednak odmítají existenci jakékoliv vojenské základny na území ČR a pobyt jakýkoliv cizích vojsk na území ČR a jednak požadují v této otázce oprávněně referendum, protože se jedná o otázku, která na několik generací ovlivní negativně všestranný vývoj České republiky a jejich občanů. Vláda České republiky zcela ignoruje i okolnost, že k těmto spontánním protestům proti základně PRO USA a rozmístění vojsk USA na území ČR se připojuje také intelektuální obec – umělci, vědci, a další. Ignoruje skutečnost, že v podstatě převážná část občanů ČR (stále téměř 70 %) nesouhlasí s postupem vlády a požaduje jiné řešení. Vláda svým postojem tuto převážnou část občanů staví do role nerovnoprávných občanů. Toto se týká i poslanců Parlamentu české republiky.

Občanské sdružení Vojáci proti válce prostudovalo obě smlouvy a Právní analýzu uvedených smluv, kterou má sdružení k dispozici. V řadě případů byly tyto smlouvy v jednotlivých článcích v rozporu. Na základě tohoto studia sdružení konstatuje:

Smlouvy o umístění základny PRO USA a o právním postavení ozbrojených sil USA na území ČR, (smlouva ČR – USA SOFA ) byly vládou ČR uzavřeny proti vůli převážné části občanů a proti jejich zájmům;

Právní analýza poukazuje na rozpory mezi některými články obou smluv a smlouvy NATO-SOFA;

Obě smlouvy potvrzují v jednotlivých článcích podřízenost ČR Spojeným státům včetně primárního použití práva USA před právem ČR včetně výkonu jurisdikce;

Obě smlouvy staví ČR do nerovnoprávného, závislého postavení, do pozice podřízenosti a USA do role protektora. ( Platí to např.o čl. X smlouvy o radaru a výhradním velení a řízení protiraketové obrany Spojenými státy. ČR nemá sebemenší možnost ovlivnit výhradní právo USA rozhodnout o nasazení systému protiraketové obrany USA a tím i o zavlečení ČR do ozbrojeného konfliktu;

V obou smlouvách se projevuje ve formulacích jednotlivých ustanovení možnost dvojího výkladu, zejména ve prospěch USA;

Některé články smluv ( např. čl.VII odst.1 smlouvy o radaru a čl.III odst.2 smlouvy ČR-USA SOFA) umožňují USA „ podle vlastního uvážení udržovat, vybavovat a provozovat objekty a infrastrukturu protiraketové obrany“,čímž by se nepochybně měnil charakter a význam radarové základny ( včetně možnosti navyšování personálu,výstavbě a rozšiřování nových zařízení);

V řadě článků, týkajících se vízové oblasti, cel, zbraní a střeliva, daní, vozidel atd. se projevuje přílišná servilita a vstřícnost ČR vůči USA, ochota k neodůvodněným úlevám až po zrušení povinností ukládaných zákony ČR;

Existence základny je pro ČR vážným bezpečnostním rizikem. Připouští to i čl.II Smlouvy.

Formulace o „ odhodlání USA zajistit bezpečnost ČR (II odst. 3 a 4) jsou vágní a USA k ničemu nezavazují. Bezpečnost ČR nemůže být i s ohledem na členství ČR v NATO a EU, záležitostí „odhodlání USA“ na bázi dvoustranného ujednání. ČR se nemůže stavět do postavení vazala, jehož bezpečnost „jsou odhodlány“ zajišťovat USA.

Občanské sdružení Vojáci proti válce na základě uvedených skutečností, zastává názor, že přijetí obou smluv a jejich naplnění, tj. umístění základny pro USA a pobyt příslušníků jejich ozbrojených sil na území ČR vytvoří – proti vůli občanů – pro ČR nebývalé bezpečnostní riziko a ohrozí jejich životy, zdraví a majetek. Sdílí rovněž pochybnosti, vyjádřené řadou odpůrců základny, zda obě smlouvy jsou v souladu s Ústavou ČR. Proto by bylo plně na místě jejich posouzení Ústavním soudem ČR.

Vyzývá poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bez rozdílu politického a náboženského přesvědčení odmítnout ratifikaci obou smluv předložených vládou České republiky Poslanecké sněmovně ke schválení a prokázat vůli respektovat přání převážné části občanů České republiky. Vyzývá poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby k rozhodování o této pro ČR a její občany životně důležité otázce přistupovali bez ideologických předsudků, v souladu se svým svědomím a s vědomím, že rozhodují o osudu ČR a jejích občanů na časově neomezenou dobu, že rozhodují o mírovém nebo konfliktním životě nejen občanů ČR, ale do značné míry i celé Evropy.

Na základě svých profesních znalostí a zkušeností, ale i historických zkušeností, připomínáme s plnou odpovědností Poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a občanům ČR, že souhlas se základnou PRO USA a pobytem jednotek USA na území ČR podle smlouvy ČR – USA SOFA bude tou nejhorší zahraničně –politickou volbou od vzniku ČR.

Tato výzva bude předána poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mediím s celorepublikovou působností, organizacím a sdružením v ČR vystupujícím na obranu míru, sekretariátu Světové rady míru a jejím členským organizacím, Evropskému mírovému fóru a jeho členským organizacím a Evropskému parlamentu.

podepsáni:
plk.v.v. Prof. ing. Bohumil Svoboda DrSc., matematik a bývalý vedoucí katedry letištního technického zabezpečení Vysoké vojenské letecké školy v Košicích
český kosmonaut plk.v.z. Ing. Vladimír Remek, dnes poslanec Evropského parlamentu
člen rady VPV genpor. v. v. Oskar Marek
předseda VPV plk.v.v. Jiří Bureš
člen rady VPV plk.v.v. Ing. Bohumil Novák.

http://blisty.cz/sendart.rb?id=43537


« zpět